Regulamin Salonu depilacji laserowej Epil & Care

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin Salonu, zwany dalej “Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług depilacji laserowej, dalej “DL”, świadczonych w Salonach EpilCare, ul. Solidarności 113 lok. 52, 00-140 Warszawa oraz al. Niepodległości 132/136/lok. 50, 02-554 Warszawa, zwany dalej “Salonami”.
 2. Klienci Salonów mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu DL, dalej “Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu wyrażenia świadomej zgody na Zabieg aż do jego zakończenia.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

2. Klienci.

 1. Klientami Salonów mogą być dowolne, pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie powyżej 13. roku życia za wyraźną pisemną zgodą obojga opiekunów prawnych lub wyłącznego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownicy Salonów są uprawnieni do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Pracownicy.

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbać o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu zabiegu.
 4. Pracownicy Salonów zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Salonów są zobowiązani do upięcia włosów, tak aby zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Salonów są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonów, który prowadzi w danym momencie dyżur.

4. Higiena i bezpieczeństwo.

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonów, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane raz dziennie.
 2. Salony posiadają własny sprzęt do wykonywania Zabiegów – Laser Diodowy, model Ultimate.
 3. Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy, są ściśle przeznaczone do oferowanych zabiegów, a artykuły jednorazowe dopełniają sterylności.
 4. Pracownicy Salonów są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Salonów z otwartymi ranami, skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług DL do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W Salonach mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

5. Świadczenie usług kosmetycznych.

 1. Salony EpilCare oferuje usługi z zakresu depilacji laserowej, konsultacji kosmetycznych, możliwość zakupu bonów upominkowych, pakietów zabiegowych i innych usług. Aktualna oferta zamieszczana jest na stronie salonów www.epilcare.pl oraz na epilcare.booksy.com.
 2. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, Kartach Klienta, w programie lojalnościowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Axera Sp.z o.o., z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 21 m. 69, 02-366 w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Każdy Klient jest zapoznany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu, ma ich pełną świadomość i je akceptuje.
 5. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, przyjmowaniu leków, ziół fotouczulających i innych wymienionych szczegółowo w Karcie Klienta.
 6. Każdorazowo, gdy Zabieg następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 7. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii w obszarze zabiegowym. Wszelkie kosztowności powinny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 10. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi.

6. Płatność.

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi DL. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonach oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.epilcare.pl oraz na epilcare.booksy.com.
 2. Ceny zawarte w ofercie i na stronie internetowej mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, pakietów i bonów upominkowych. W przypadku zmiany cennika, klient będzie informowany o tym przed wykonaniem zabiegu.
 3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie specjalnej.
 4. Promocje Salonowe dotyczą zabiegów wybranych z oferty Salonów EpilCare.
 5. Czas trwania Salonowych promocji oraz rodzaj zabiegów objętych promocją w danym okresie określany jest przez Salony EpilCare. Wszystkie powyższe informacje podane są każdorazowo w aktualnej promocji Salonów.
 6. Vouchery zniżkowe–kwotowe/promocyjne na wizyty można wykorzystać tylko na wybrany zabieg określony na voucherach, w wyznaczonym czasie. Czas ważności vouchera to 3 miesiące od dnia zakupu.
 7. Karnet zakupiony w EpilCare można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu.
 8. Przekładanie lub odwoływanie wizyty z ważnym bonem upominkowym/voucherem/karnetem następuje 24h przed wizytą w Salonach.
 9. Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym/voucherem/karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, EpilCare traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 10. Bon upominkowy/zaproszenie jest wypisywany dla konkretnej osoby, na określoną kwotę lub na konkretne wybrane zabiegi DL.
 11. W przypadku zagubienia, utraty lub zniszczenia bonów/voucherów/karnetów EpilCare nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty.
 12. EpilCare nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty w przypadku braku akceptacji Regulaminu Salonów przez osobę obdarowaną bonem/voucherem i/lub karnetem.
 13. Bony/vouchery/karnety po dacie ważności nie będą realizowane.
 14. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony/vouchery/karnety. Istnieje możliwość ich zamiany na inne usługi dostępne w Salonach do wpłaconej/podanej kwoty.
 15. Realizacja otrzymanych rabatów, bonów, karnetów oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 16. W Salonach udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, blik oraz płatności online poprzez booksy.com.
 17. Salony zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonach. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 18. Skorzystanie z promocji zobowiązuje do płatności gotówką.
 19. W Salonach dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

7. Odpowiedzialność.

 1. Recepcja Salonów jak i hall są monitorowane.
 2. Salony są objęte wewnętrznym monitoringiem, ze względu na bezpieczeństwo Klientów oraz obsługę Salonów. Akceptacja regulaminu Salonów kosmetycznych EpilCare jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację wizerunku. Monitorowanie w gabinetach zabiegowych wyłączone z systemu monitoringu Salonów.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonów Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Salony nie ponoszą odpowiedzialności za okrycia wierzchnie. Salony nie ponoszą i odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg DL po stronie Salonów.
 6. Salony nie odpowiadają za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć oraz w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych o stanie zdrowia w Karcie Klienta. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, a każdy Klient jest uświadamiany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.

8. Rezerwacje.

 1. Klient powinien uprzednio umówić osobiście, telefonicznie lub poprzez booksy.com termin wykonania Zabiegu w Salonach.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salony zachowują prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika (wykonane w niepełnym wymiarze), z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. W przypadku opóźnienia się do Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonów, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 5. Salony zastrzegają sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu do 24 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Salony jednocześnie uzgodną z Klientem nowy termin Zabiegu.
 6. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

9. Nieobecności i odwoływanie wizyt.

 1. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salony do naliczenia bezzwrotnej opłaty w wysokości do 100% wartości umówionych usług.
 2. Klient może zostać również obciążony 100% opłatą, jeśli spóźni się nadmiernie na umówioną wizytę i nie będzie możliwości wykonania usługi w pozostałym czasie.
 3. W każdym przypadku decyzja, czy opłata zostanie naliczona, jest indywidualnie rozpatrywana przez właściciela lub kierowników Salonów.
 4. Opłata nigdy nie jest pobierana przed wizytą. Opłata nie jest pobierana gdy usługa zostanie wykonana, więc po zakończeniu usługi zapłacisz ustaloną kwotę za wizytę w całości.

10. Reklamacje.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonach w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonach.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salony nie dokonują zwrotu ceny za wykonaną usługę. Salony mogą zaproponować korektę i dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Ma prawo do złożenia reklamacji.

11. Pozostałe postanowienia.

 1. Na terenie Salonów obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.
 2. W przypadku pojawienia się klienta pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających pracownicy EpilCare nie wykonają umówionego zabiegu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z Salonów.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonów. 
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonów EpilCare zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania  się do sugestii pracowników.

12. Postanowienia końcowe.

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołują się Salony  lub Pracownicy.
 2. Salony zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonach. Do rezerwacji i Zabiegów depilacji laserowej wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2023 r. do odwołania.